Tworzenie Treści Wideo - Nagrywanie na YouTube

Regulamin

Data publikacji: 20.04.2020 r.

Za pośrednictwem stron:

http://akademia.wideoninja.pl i http://wideoninja.pl

możliwy jest zakup produktów cyfrowych zwanych dalej Produktami

Sprzedaż Produktów prowadzi:

DIGITAL-ART Bartosz Bartczak (z siedzibą Mickiewicza 22a, 95-015 Głowno) 

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail bartosz/at/wideoninja.pl

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

=====

Konsument  – osoba fizyczna, dokonująca zakupu Produkty w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego),

=====

Produkt cyfrowy – Produkty on-line, plik mp3., plik wideo, e-book stanowiący treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,

========

Nabywca – podmiot ( osoba fizyczna lun firma), który dokonał zakupu Produkty za pośrednictwem Strony,

=====

Operatorzy Płatności:

  1. Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań
    NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357

    2. PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

Source: https://www.payu.pl/dane-kontaktowe
© PayU

====

Strona :  wszystkie strony www dostępne w domenach

http://wideoninja.pl ; http://akademia.wideoninja.pl

===

Firma:

DIGITAL-ART Bartosz Bartczak, Mickiewicza 22a,95-015 Głowno, NIP: 7331336447

===

Użytkownik – podmiot przeglądający zawartość Strony.

§ 2

Postanowienia wstępne

Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów

Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony oraz korzystania z zakupionego Produktu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające jest posiadanie: 

  • dostępu do Internetu,
  • standardowego systemu operacyjnego,
  • standardowych przeglądarek internetowych,
  • posiadania aktywnego adresu e-mail,
  • posiadania program do otwierania plików “.pdf”, systemowych programów do odtwarzania  plików wideo i plików muzycznych

Użytkownik nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.

§ 3

Prawa autorskie

Produkty stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Prawa autorskie do Produktu przysługują Sprzedawcy.

Sprzedawca poucza Użytkowników i Nabywców, że powielanie i rozpowszechnianie Produkty bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie przysługujących Sprzedawcy praw autorskich, co pociąga za sobą odpowiedzialność cywilną oraz odpowiedzialność karną naruszyciela zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).

W przypadku naruszenia przez Nabywcę autorskich praw do Produkty przysługujących Sprzedawcy, Sprzedawca, niezależnie od dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania cywilnego, może uniemożliwić Nabywcy dostęp do Produktu

§ 4

Cena Produktu i jego zawartość

Ceny Produktów podane są w ofertach umieszczonych na stronach : http://akademia.wideoninja.pl ; http://wideoninja.pl

Produkty przygotowane są w języku polskim.

Produkty udostępniane będą przez Sprzedawcę na specjalnie przygotowanych w tym celu przez Sprzedawcę stronach internetowych. Niektóre elementy wchodzące w skład zakupionych Produktów mogą zostać udostępnione do pobrania na dysk urządzenia Nabywcy, co określone w opisach przy produktach.

§ 5

Zakup Produktu

W celu finalizacji zakupu Produktu, Użytkownik musi kliknąć na stronach http://akademia.wideoninja.pl ; http://wideoninja.pl  – przycisk Zawierający oznaczoną zachętę do podjęcia akcji w stylu [Dołącz], [Zamów…], [Zapisz mnie..] ,[Odbierz dostęp], [Wpłać kaucję…] zgodnie z wybraną przez siebie opcją.

Po kliknięciu ww. przycisków lub linków tekstowych, Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę, gdzie jest formularz zamówienia, który Użytkownik musi wypełnić.

Jeśli Użytkownik chce otrzymać rachunek dokumentujący zakup Produkty, powinien zaznaczyć właściwą opcję. W  sytuacjach gdy taka czynność nie jest możliwa automatycznie  Użytkownik powinien napisać informację z prośbą o fakturę na email bartosz/at/wideoninja.pl

Użytkownik musi również zaakceptować ten Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu Produkty.

W celu finalizacji zamówienia, Użytkownik musi kliknąć w kolejnym oknie zamówienia link z informacją [TAK, KUPUJĘ TERAZ], [DALEJ]

Po kliknięciu w przycisk/link [TAK, KUPUJĘ TERAZ], [DALEJ] na stronie zamówienia , Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty za Produkty. 

Z chwilą dokonania płatności, między Użytkownikiem a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy o dostarczanie treści cyfrowych w postaci Produkty.

§ 6

Korzystanie z Produktu

Produkt zostanie dostarczony Nabywcy w następujący sposób

-Drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu, poprzez przesłanie linku umożliwiającego uzyskanie dostępu do Produktu. 

Dostęp do Produktu może odbywać się poprzez zalogowanie na dedykowanej stronie internetowej ( platformie e-learningowej) przy wykorzystaniu loginu i hasła przesłanego Nabywcy na adres e-mail lub tylko poprzez wejście na podany adres internetowy.

Niektóre produkty mogą zawierać opcję dostarczania treści partiami ( treści uwalniane są co jakiś czas). Taki produkt i harmonogram jego dostarczania  jest zaznaczony na Stronie z ofertą danego produktu w opisie.

Standardowo Nabywca lub Konsument uzyskuje dostęp do Produktu  jednego roku od chwili zapłaty, chyba że zostaną wprowadzone przy informacji o ofercie dodatkowo oznakowane na stronie sprzedażowej,  promocje lub inne limity czasowe lub.

W toku korzystania przez Nabywcę lub Konsumenta z Produktu, w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy będą odnotowywane podejmowane przez Nabywcę działania. W tym celu wykorzystywane mogą być pliki cookies, o których mowa w § 9 Regulaminu i stronie „Polityka Prywatności”

§ 7

Odstąpienie od umowy

Konsument ma prawo odstąpić od umowy o dostarczanie treści cyfrowych w postaci Produktu bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub dnia dostarczenia pierwszych treści.

Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną (bartosz/at/wideoninja.pl). 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku zakupu na fakturę VAT przez Nabywcę będącym podmiotem gospodarczym zwrot nie przysługuje.

W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Nabywcy płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. 

§ 8

Odpowiedzialność za wady

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Nabywcy i Konsumentowi Produkty wolny od wad prawnych.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Nabywcy, jeżeli Produkty ma wadę fizyczną lub prawną.

Reklamacje dotyczące Produkty można składać, przesyłając stosowną wiadomość na adres bartosz/at/wideoninja.pl. Reklamacja powinna zawierać opis stwierdzonych wad Produkty oraz oczekiwania Nabywcy związane z reklamacją.

Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Nabywcę reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

§ 9

Dane osobowe i pliki cookies

Administratorem danych osobowych Nabywcy jest Sprzedawca.

Sprzedawca przetwarza dane osobowe Nabywcy wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy.

Podanie danych osobowych przez Nabywcę jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.

Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Nabywcy również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Nabywcy.

Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.

Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika lub Nabywcy (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.

Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika lub Nabywcy, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, marketingowych, w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony oraz śledzenia działań Nabywcy podejmowanych w ramach korzystania z Produktu.

Sprzedawca informuje Użytkownika i Nabywcę, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika i Nabywcy. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony lub Produktów przez Użytkownika lub Nabywcę może być utrudnione.

Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika lub Nabywcę usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi za pośrednictwem Strony umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,

skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11

Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.04.2020.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Stronie z tym zastrzeżeniem, że do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia umowy.